Menu

Vedtægter

Vedtægter pr. 02-12-2019

Vedtægter for Strandby-Elling-Nielstrup Idrætsforening Fodbold (SEIF Fodbold)

§ 1 Foreningens navn og formål.

Stk. 1

Foreningens navn er Strandby-Elling-Nielstrup Idrætsforening Fodbold (SEIF Fodbold). Foreningen er stiftet 2. december 2019 ved tidligere sammenlægninger af Strandby Idrætsforening, stiftet 1940, og Elling Idrætsforening, stiftet 26. august 1969. 1. januar 2010 blev Nielstrup Boldklub og Ungdomsforening, stiftet 10.01.67.

Stk. 2

Foreningens formål er primært at virke for fodboldens fremme i Strandby-Elling og Nielstrup området i henhold til folkeoplysende aktiviteter

§ 2 Medlemsforhold

Stk. 1

Foreningen består af aktive og passive medlemmer.

Stk. 2

Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til foreningen.
Medlemskabet er gyldigt ved indbetaling af kontingent.
Ved optagelse som medlem oplyses navn, adresse, mail og fødselsdata. Bestyrelsen kan forlange, at personer under 16 år udfylder en optagelsesformular påført forældrenes underskrift.

Stk. 3.

Udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til foreningen.

Stk. 4

Et medlem kan ekskluderes, såfremt kontingentet ikke er indbetalt rettidigt, samt hvis medlemmet skader foreningens anseelse og/eller arbejde. Er et medlem ekskluderet på grund af restance, kan fornyet optagelse kun ske ved betaling af restancen.

Stk. 5

Som æresmedlem kan udnævnes personer der, gennem en periode, har gjort noget ekstraordinært for foreningen.

§ 3 Myndighed, ledelse og generalforsamling

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel. Bekendtgørelse skal ske i den lokale presse og Facebook. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 2 uger før den berammede generalforsamling.

Stk. 3

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder anledning dertil eller når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlig begæring herom, med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal i så fald afholdes senest 4 uger efter begæringens aflevering. Indvarsling skal ske som ved ordinær generalforsamling.

Stk. 4

Stemmeret på generalforsamlingen har aktive og passive medlemmer over 16 år, som ikke er i kontingentrestance.

Stk. 5

Stemmeafgivelse kan kun finde sted ved personligt fremmøde.

Stk. 6

Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved relativt stemmeflertal (forholdsvis flest). Afstemningen sker ved håndsoprækning, med mindre 15 stemmeberettigede tilstedeværende medlemmer eller dirigenten kræver skriftlig afstemning. Alle personvalg
skal foregå ved skriftlig afstemning. Ved andet end personvalg bortfalder forslaget ved stemmelighed.

Stk. 7

Lovændring skal vedtages på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene kan være en ordinær generalforsamling. Generalforsamlingerne afholdes med højst 4 ugers mellemrum.

Stk. 8

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelse
3. Kassereren fremlægger den reviderede årsrapport og redegør for
foreningens økonomi.
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af bestyrelses suppleant
7. Valg af revisor
8. Valg af revisor suppleant
9. Eventuelt

§ 4 Bestyrelse

Stk. 1

Bestyrelsen består af de på generalforsamlingen valgte 3 til 7. Den valgte suppleant kan, uden stemmeret, deltage i bestyrelsens møder.
Valgbar er ethvert myndig medlem af foreningen.
Stk. 2

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer, sekretær og evt. næstformand.

Stk. 3

Valgene gælder for 2 år ad gangen. Dog første gang halvdelen af de valgte kun 1 år

Stk. 4

Såfremt kandidater til valg af det 7. medlem af den generalforsamlingsvalgte bestyrelse opnår stemmelighed, foretages der omvalg blandt disse. I tilfælde af stemmelighed ved omvalget sker valget ved lodtrækning.

Stk. 5

Såfremt et af bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer fragår i valg- perioden, indtræder suppleanten i h. t. § 3 stk. 8, pkt. 6.

§ 5 Bestyrelsens bemyndigelse

Stk. 1

Bestyrelsen leder foreningen efter nærværende love, herunder administration og økonomi, samt tegner foreningen udadtil.

Stk. 2

Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan kun foretages efter en generalforsamlings bemyndigelse.

Stk. 3

Bestyrelsen har ret til at antage lønnet medhjælp til kassererens arbejde og til drift og vedligeholdelse af foreningens anlæg. Denne medhjælp behøver ikke at være medlem af foreningen.

Stk. 4

Bestyrelsen kan foretage eksklusion af medlemmer jfr. § 2, stk. 4. En eksklusion kan
indankes for den førstkommende generalforsamling.

Stk. 7

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.